Cenník

Ceny sú tvorené dohodou s ohľadom na vecnú a časovú náročnosť konkrétneho prípadu.