Mediátor

 

- je osoba zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, za podmienok ustanovených zákonom,

- svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom,

- pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu,

- poskytuje pomoc stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu mimosúdne,

- negarantuje, že strany mediácie dospejú k dohode, ale garantuje jej proces, pričom využije aj možnosť oddelenej mediácie.