Informácie o nás

Mojim osobným nastavením je vždy v prvom rade dohoda, ktorá nenaruší vzájomné vzťahy v budúcnosti. V prípade, ak už k dohode nie je možné dospieť, pristupuje sa k riešeniu sporu súdnou cestou.

Už počas štúdia na právnickej fakulte ma zaujímala mimosúdna oblasť práva, uzavieranie akýchkoľvek zmlúv najmä kúpnych, darovacích, zaopatrovacích, zmlúv o zriadení vecného bremena, o dielo a pod., ktoré vychádzajú z dohody dvoch alebo viacerých strán, právneho poradenstva a pod. Svoju právnu prax som následne rozvinula v pozícii právnika obchodnej spoločnosti Duslo, a.s. a Mesta Šaľa, kde som došla do styku s rôznymi oblasťami práva - od obchodného, občianskeho, pracovného, samosprávneho, práva duševného vlastníctva a pod. až po zastupovanie v súdnych konaniach. Okrem mediácii sa stále venujem aj poradenskej a lektorskej činnosti. 

Mediáciu je možné viesť a podania robiť v štátnom jazyku. V prípade rečovej bariéry je možné komunikovať aj v maďarskom jazyku, prípadne podľa dohody je možné zabezpečiť komunikáciu v anglickom alebo nemeckom jazyku. Mediačná dohoda sa vyhotovuje v štátnom jazyku.