Služby

- riešenie sporov mimosúdnou činnosťou
- poradenská činnosť
- vedenie procesu mediácie
- spísanie dohody o začatí mediácie, samotnej mediačnej dohody
- uskutočnenie zápisov do Knihy mediácií
- bez nákladov na súdne konania  (advokátske, súdne, exekučné poplatky)
 
VÝHODA MEDIÁCIE:  Počas riešenia sporu mediáciou sa prerušuje plynutie premlčacej doby Vašich pohľadávok, resp. nárokov.